Het VBO vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten op onze economische evolutie. Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal bij het VBO, zoomt in op het belang van het recht in de organisatie van de samenleving.

Tekst

Het recht verwierf de voorbije 25 jaar een steeds prominentere plek in de organisatie van de samenleving. Ook het Europees recht en de grote internationale verdragen winnen almaar aan belang. Verhoudingsgewijs is het regelgevend kader aanzienlijk uitgebreid en bovendien veel complexer geworden. Ondernemingen zagen wel degelijk de invloed van het recht op hun bedrijvigheid toenemen. 


Recht is een zodanig complexe aangelegenheid dat het voor burgers almaar moeilijker wordt om te vatten hoe de vork in de steel zit. Nochtans blijft het rechtswezen het fundament waarop de politieke en economische macht geschoeid is. Het vormt de grondslag van onze instellingen en van de machtsorganisatie in het Europa van de 21e eeuw. Ik vind dat het tijd is om het recht in ere te herstellen en meer oog te hebben voor wat goed is, voor wat rechtvaardig is.

Items
Afbeelding
Philippe Lambrecht
Beschrijving
©Triptyque
Quote

Met wetten is het een beetje als met de Maginotlinie: een specifiek geval aanpakken zonder het bredere plaatje te zien, leidt vaak tot achterpoortjes.

Auteur
PHILIPPE LAMBRECHT, BESTUURDER-SECRETARIS-GENERAAL VBO
Type
As List
Tekst

Juristen zouden zich begrijpelijk moeten uitdrukken en wetgevers zouden meer respect moeten tonen voor de wetgevingstechniek. Ik betreur dat men steeds vaker probeert problemen op te lossen met ad-hocwetten, zonder oog te hebben voor de algemene reikwijdte. Met wetten is het een beetje zoals met de Maginotlinie: een specifiek geval aanpakken zonder het bredere plaatje te zien, leidt er vaak toe dat de regels omzeild kunnen worden.
 

Een goed compromis maakt nog geen goede wet

We zouden aan elke wetgever de heel eenvoudige vraag moeten stellen: begrijpt de doorsnee burger de wetten, decreten en ordonnanties eigenlijk wel? Omdat een groot deel van de wet- en regelgeving van onze regeringen komt, zouden die zich ervan bewust moeten zijn dat een compromis, een evenwicht tussen partijen nog geen garantie biedt op een goede wet. Men moet de taal, de zin, het doel ervan begrijpen.

Het recht in ere herstellen impliceert ook een goed functionerende justitie. Het geloof en de moed herstellen van alle spelers binnen ons gerechtelijk apparaat, investeren in een moderne en kwaliteitsvolle justitie, dat moeten prioriteiten zijn in een democratische staat. De rechtsstaat is een fundamentele garantie voor de democratie.

Items
Afbeelding
Vrouw met een weegschaal en een zwaard en geblinddoekt
Beschrijving
©tingeyinjurylawfirm, Unsplash
Type
As List
Tekst

Justitie uitrusten, een staatszaak

Een andere evolutie die zowel in de gerechtelijke wereld als in alle andere lagen van onze maatschappij voor een omwenteling zorgt, is de digitalisering. Mensen hebben veel vlotter toegang tot recht, zolang ze maar de juiste tools hebben. Tezelfdertijd groeit de hoeveelheid data die verwerkt moet worden aan een duizelingwekkend tempo, en de skills die nodig zijn om nieuwe technieken te gebruiken vragen om een aanzienlijke investering onder juristen.


Verzekeren dat magistraten digitaal even goed uitgerust zijn als goede advocatenkantoren en grote firma’s, dat is aan de staat. Dat kost uiteraard geld. Er is nood aan een omvattend plan voor een grondige modernisering en een mentaliteitswijziging binnen onze justitie, zodat ons gerechtelijk apparaat helemaal mee op de digitale trein kan springen.


Ook de bedrijven kunnen een rol spelen om ons rechtssysteem te verbeteren en het vertrouwen in dat systeem te herstellen. Ze zijn zich zeer bewust van het feit dat een kwaliteitsvolle economie absoluut nood heeft aan een sterke justitie. Meewerken aan verbetering kan op een heel eenvoudige manier, namelijk door conflicten die langs gerechtelijke weg moeten worden afgehandeld, zoveel mogelijk te vermijden. Bijvoorbeeld door een klantendienst op te zetten die digitaal vlot bereikbaar is, door beter te luisteren naar klanten en hun klachten, door snelle reparatieopties te bieden of door de toegang tot ombudsdiensten te vergemakkelijken. Alternatieve manieren om geschillen te beslechten, zoals bemiddeling, arbitrage, collaboratief recht, bieden onze hoven en rechtbanken evengoed meer ademruimte.

0