Geen waardevol toekomstdebat zonder de stem van de aankomende generaties. Niet wij maar zij zijn de werkgevers, ondernemers, werknemers, vakbondsleden en -leiders, politici, beslissers, wetenschappers, zorgverleners, … van morgen. Zij willen gehoord worden, wij willen luisteren en leren. Tijdens een ‘Futurathon’ keken 25 jongeren, 25 uren lang, 25 jaar de toekomst in. Dit is hun ongefilterde visie op het thema ‘Wetenschap en Technologie’.

Items
Video Embed
Type
As List
Quote

We moeten erop vertrouwen dat technologie onze vrijheid helpt maximaliseren.

Tekst

Wetenschap en Technologie

Het utilitarisme vormt volgens de jongeren de basis voor de vooruitgang van wetenschap en technologie. Het laat toe de afweging te maken tussen de morele waarde en de bijdrage aan het algemeen nut, bepalend voor het welzijn en het geluk van alle mensen. ‘De voorwaarde is duidelijk: er moet rekening worden gehouden met de visie en wensen van de meerderheid én van de kwetsbare groepen in de samenleving.’

Een eensgezind standpunt is er bij de jonge generatie hieromtrent niet. Sommigen hebben alle vertrouwen in technologie en wetenschap. Anderen zijn bezorgd en pleiten voor voorzichtigheid. Enerzijds beschouwen ze technologie als het ultieme hulpmiddel om de vrijheid van het individu te maximaliseren. Of nog, dankzij artificiële intelligentie kunnen routineuze, afmattende taken worden geautomatiseerd en met technologie kunnen zware beroepen fysiek worden verlicht. Technologie ontsluit ten slotte een berg informatie waardoor de mens meer keuzemogelijkheden krijgt. Anderzijds is er de vrees voor het moment waarop technologie het van de mens overneemt. Op dat moment werkt de technologie volgens sommige jongeren niet langer bevrijdend, maar beperkend. Vandaag al bedreigen big data de vrijheid en het privéleven van de burger.

Quote

De wetenschap moet focussen op het verzorgen van het leven en niet op het voorkomen van de dood.

Tekst

De sceptici zijn vooral bezorgd over de nieuwe problemen die de technologische vooruitgang veroorzaakt. De digitalisatie van de maatschappij verzwakt de verbondenheid met de realiteit, wat zich bijvoorbeeld uit in het veel frequenter aangaan van snelle en kortstondige relaties. Bij deze jongeren klinkt een pleidooi voor het onderhouden en versterken van echte menselijke interacties, zeker op lange termijn.

De optimisten beschouwen de technologie dan weer net als steunpilaar in de zoektocht naar stabiliteit en sociale interacties. Ze zal de mens beter in staat stellen om op een individuele en collectieve manier betekenis te geven aan het leven. 

Alle jongeren beschouwen technologie en wetenschap als een belangrijke hefboom voor een betere gezondheidszorg. Ze hechten veel belang aan de evolutie binnen de geneeskunde en verwijzen naar het transhumanisme of het speculatieve denken dat de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan tracht te doorbreken. ‘Het is uiteraard van belang om die grenzen te doorbreken om in menselijke behoeften te kunnen voorzien. Maar de focus moet liggen op het verzorgen van het leven en niet op het voorkomen van de dood.

Items
Afbeelding
Jongeren bij de Futurathon
Type
As List
Tekst

Bewaak de technologie

Het toekomstige gebruik en de toepassingen van de technologie moeten ethisch verantwoord blijven, duidelijk afgebakend en gereguleerd onder meer via afdwingbare deontologische codes. De beslissing en de keuze om al dan niet van technologie gebruik te maken, blijft het recht van het individu. Bovendien mag technologie uitsluitend worden ingezet als hulpmiddel om het leven van mensen te verbeteren en een antwoord te bieden op maatschappelijke fenomenen die een grote impact hebben op het algemeen belang: klimaat, hongersnood, uitsluiting, onderdrukking, genderongelijkheid, racisme, … 
Het is de rol van de overheid om te waken over de privacy, over de beveiliging van de digitale data van de burger en het ethisch gebruik ervan. Meer specifiek voor bedrijven moet de overheid een waterdichte methode voorzien om op een accurate en relevante manier interne en externe data op te slaan en te beheren.

Technologie kan ook een motor zijn voor de mentaliteitswijziging die nodig is om de huidige winstgedreven maatschappij om te buigen naar een samenleving die in de eerste plaats ijvert voor menselijke vooruitgang. 

Quote

Wetenschap en technologie stellen ons in staat om op een individuele en collectieve manier betekenis te geven aan het leven.

Tekst

Twee x actie

Artificiële intelligentie zal een centrale plaats innemen in de organisatie en het beheer van data uit alle mogelijke bronnen (individu, bedrijf, beleid, …). Ze zal in staat zijn om alle input te verwerken tot besluitvorming en oplossingen voor een betere toekomst.

Maar, 

  1. Misbruik van data moet worden uitgesloten. Er moet transparantie zijn op het vlak van big data en privacy van alle partijen binnen de samenleving. Het is de taak van de overheid om te bepalen welke data wel en niet mogen worden opgeslagen. En voorwaarden en regels te koppelen aan het gebruik van de big data.

  2. Technologie en wetenschap moeten ten dienste staan van de noden en de wensen van de burger. De mens staat centraal. Aan de hand van deontologische codes en voorwaarden moet het groeiend belang van het transhumanisme worden bewaakt zodat technologie en wetenschap in hoofdzaak in het teken staan van de duurzame gezondheid van mens en maatschappij. Daarbij telt niet alleen de fysieke maar ook de mentale gezondheid van de mens. Het onderhouden van menselijke relaties blijft belangrijk.

Ontdek ook hun ideale visie op thema's ‘Welvaart & Welzijn’, ‘Governance & Organisatie’ en ‘Leven & Werken’.

0