Geen waardevol toekomstdebat zonder de stem van de aankomende generaties. Niet wij maar zij zijn de werkgevers, ondernemers, werknemers, vakbondsleden en -leiders, politici, beslissers, wetenschappers, zorgverleners, … van morgen. Zij willen gehoord worden, wij willen luisteren en leren. Tijdens een ‘Futurathon’ keken 25 jongeren, 25 uur lang, 25 jaar de toekomst in. Dit is hun ongefilterde visie op het thema ‘Welvaart & Welzijn’.

Items
Video Embed
Type
As List
Tekst

Welvaart & Welzijn

Welzijn steekt ver boven welvaart uit. Daar zijn deze jonge mensen het roerend over eens. Want, redeneren ze, meer welzijn leidt automatisch tot meer welvaart. Om daarin te slagen moet de mens, los van origine, type of status, een centrale plaats krijgen: ‘Het streven naar algemeen belang van mensen loopt gelijk met het streven naar hun geluk, niet alleen dat van de meerderheid, maar ook dat van de kwetsbare minderheidsgroepen.’

De huidige samenleving slaagt daar onvoldoende in door het concept welzijn conservatief en egoïstisch te benaderen. Er wordt te stringent vastgehouden aan westerse waarden en beweegredenen die mensen niet het recht lijken te gunnen om ongelukkig te zijn. Daardoor gaan ze de illusie van een gelukzalig leven creëren die hen voortdurend naar succesvolle prestaties doet streven op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Dat waanbeeld willen de jongeren doorprikken. Het is tijd voor een nieuwe mentaliteit, een nieuwe kijk op wat welzijn echt is. 

Het welzijn van iedereen verbeteren kan door het algemeen geluk te maximaliseren. En dat ligt niet in wereldschokkende dingen. Minder egocentrisch en meer gemeenschapsgericht leven. Geluk leren ervaren en het ook uit de kleine dingen des levens halen. Voldoening ligt niet noodzakelijk in het momentum zelf, maar in de weg ernaartoe. De mate waarin mensen er in slagen zich gelukkig(er) te voelen, zal bijdragen tot hun welzijn en welbevinden. ‘Bovendien is het belangrijk door te groeien naar een wereldwijd welzijnssysteem dat niet krampachtig vasthoudt aan het typische westerse gedachtegoed van presteren en economisch succes.’

Quote

Het zorgen voor een beter welzijn, levert automatisch een betere welvaart op

Tekst

Naar een economisch stabiele welvaart

Welvaart wordt, volgens de jonge debaters, te eenzijdig als de resultante van economische groei beschouwd. Welvaartsindicatoren zoals het bruto binnenlands product of de Human Development Index – die meet vooral armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting – zijn niet alleenzaligmakend. Er is behoefte aan nieuwe indicatoren die het concept welvaart in een bredere context kaderen. Er is nood aan nieuwe visies die de centrum-periferie-tegenstelling verlaten: tot het centrum behoren de ontwikkelde landen, tot de periferie de ontwikkelingslanden. Die tegenstelling bestendigt een continue afhankelijkheid van de economische centra.

Resoluut wijzen de jongeren de economisch gestuurde maatschappij af die haar focus nagenoeg uitsluitend op winstmaximalisatie richt. Precies dat model leidde immers tot de kloof tussen arm en rijk, tot een centrum-periferie-tegenstelling die ongelijkheid genereert en tot grote afhankelijkheid van de economische machten of centra. ‘Bovendien botst de verdere groei van die winstgedreven welvaart tegen haar eigen grenzen aan door de risico’s van overconsumptie, vervuiling en het gebrek aan ecologisch verantwoorde productie van goederen en diensten.’ Iedereen, alle generaties, moeten erkennen dat de natuurlijke (hulp)middelen beperkt zijn, dat onze planeet grenzen heeft. Te vaak nog volgen mensen de goedkoopste en gemakkelijkste weg, die op termijn zelden de meest duurzame is.

Items
Afbeelding
Groepsfoto jongeren van de Futurathon
Type
As List
Quote

Hoe vaak kiezen we niet voor een goedkoop product zonder de afkomst in vraag te stellen?

Tekst

De jongeren hebben behoefte aan structurele veranderingen voor meer stabiele welvaart en een andere invulling van de economische groei. De huidige groeihefbomen, stellen de jongeren vast, zijn eindig en een economische stabilisatie dringt zich op. Dat kan op drie domeinen.

Ze ambiëren een andere maar realistische werking van de consumptiemaatschappij. De consumptiedrift drastisch verminderen is geen optie omdat het effect de economie niet zal stabiliseren, maar doen ineenstorten. Wel haalbaar lijkt een slim en duurzaam koopgedrag, waarbij andere keuzes worden gemaakt die op termijn tot een beperking kunnen leiden.

Ze stellen ook voor dat de landen hun economie onafhankelijker organiseren, minder gestuurd door de economische zwaargewichten in de wereld. ‘Op die manier kunnen crisissen worden voorkomen en kan elk land zijn nationale economie opwaarderen door bijvoorbeeld de lokale handel te bevorderen onafhankelijk van de aandelenmarkten. Om dat te bereiken is er uiteraard nood aan lokale financieringsstructuren en flink meer ondernemerschap.’

Ten derde lijkt het aangewezen om het principe van de winstmaximalisatie los te laten door anders met geld om te gaan. Geef ieder een minimumkapitaal en stimuleer de consument om duurzaam en ecologisch te kiezen en kopen. De overheid kan niet-duurzame producten en diensten extra belasten en het onderzoek naar duurzame innovaties expliciet ondersteunen. Beide hefbomen zullen bedrijven motiveren om duurzaamheid als een kern-KPI te beschouwen.

0