Geen waardevol toekomstdebat zonder de stem van de aankomende generaties. Niet wij maar zij zijn de werkgevers, ondernemers, werknemers, vakbondsleden en -leiders, politici, beslissers, wetenschappers, zorgverleners, … van morgen. Zij willen gehoord worden, wij willen luisteren en leren. Tijdens een ‘Futurathon’ keken 25 jongeren, 25 uren lang, 25 jaar de toekomst in. Dit is hun ongefilterde visie op het thema ‘Governance en Organisatie’.

Items
Video Embed
Type
As List
Tekst

Governance en Organisatie

De werking van de overheid en de verschillende organisatiestructuren in ons land kunnen op weinig lovende woorden rekenen. Wat de overheid betreft zijn de jongeren zelfs ronduit pessimistisch. Dat heeft alles te maken met de huidige kloof tussen de democratische en politieke situatie en de opgelegde structuren die jongeren niet het gevoel geven in een democratie te leven. Ook het langzame, complexe en rigide systeem van juridische en administratieve processen, wijzen ze met de vinger. Wetten worden als te complex, ondoorzichtig en rigide afgedaan. “Blijkbaar staan we alleen met die houding. Andere generaties en maatschappijstructuren treden niet even hard op tegen het starre systeem. Wellicht zijn ze te bang voor verandering. Dat is een natuurlijke reflex, maar bemoeilijkt wel het doorbreken van de bestaande procedures en organisatievormen.” 

Quote

Millennials zijn minder bezig met winst en meer met verandering

Tekst

Het krampachtig vasthouden aan bestaande modellen uit zich ook bij de bedrijven en organisaties. Natuurlijk begrijpen de jongeren dat er nood is aan stabiliteit, maar ze verwerpen het bijna voortdurend en uitsluitend streven – door het gros van de ondernemingen – naar winstmaximalisatie. Het lijkt erop dat bedrijven vooral hun winst willen verzekeren zonder echt na te denken over de gevolgen voor de (verre) toekomst. Ze investeren veel tijd, budget en talent in de huidige en niet in de toekomstige waarde van de maatschappij. “Het individu krijgt te weinig alternatieven aangeboden die kunnen leiden naar een betere welvaart voor iedereen in de maatschappij. Wel integendeel, organisaties en ondernemingen dringen hun processen en modellen op aan de mens en de gemeenschap. Dat kan en moet anders.”

Tekst

Collectief en individueel op één lijn

‘Macht’ kan democratischer worden georganiseerd. Minder op het mesoniveau – via de overheid en bedrijfsprocessen – en meer op microniveau – via lokale processen – en macroniveau – via mondiale processen. Er moet dus enerzijds gezorgd worden voor een democratisch stelsel waarin de stem van elke burger telt, en anderzijds voor bestuursorganen die belangen behartigen op globaal niveau. Het ultieme doel: van bovenaf zorgen voor een beter welzijn en van onderuit voor tools om transformaties ook effectief door te voeren. De complementariteit van bottom-up en top-down lijkt de ideale manier om het collectieve en het individuele belang op één lijn te brengen en de spanningen tussen beide te neutraliseren.

Dat betekent niet noodzakelijk dat iedereen hetzelfde moet denken of dezelfde oplossingen moet aanreiken. Het betekent wel dat iedereen de fundamentele problemen kent en probeert om samen aan een of meerdere oplossingen bij te dragen. De huidige mentaliteit van onverschilligheid moet evolueren naar meer en bewust actief ondernemerschap, in de breedste zin van het woord. “Mensen voeren immers pas effectief veranderingen door als ze het gevoel krijgen zelf tot die verandering te hebben bijgedragen.”

Items
Afbeelding
Jongeren tijdens de futurathon
Type
As List
Quote

Het onderwijs moet ons veel meer confronteren met de werkelijkheid van de maatschappij

Tekst

Zes x actie

Om de omslag van theorie naar praktijk te kunnen maken stellen de jongeren (minstens) zes actiepunten voor. 

  1. Het onderwijs moet veel meer de kaart van de bewustwording trekken en perspectieven bieden. Clichés en stereotypen moeten de wereld uit zodat er een dieper inzicht in de huidige problemen ontstaat. Het onderwijs moet ook een plaats zijn waar iedereen voor zichzelf leert opkomen en kritisch durft te kijken naar zichzelf, de wereld en de verworven kennis. Van het onderwijssysteem wordt verwacht dat het nieuwe manieren van denken en nieuwe modellen voor de maatschappijstructuur implementeert waarbij de focus ligt op creativiteit, kritisch denken, het afwegen van visies en ondernemerschap. 

  2. De democratie (het politiek systeem) wordt beter op een alternatieve manier georganiseerd. Jongeren stellen voor om de complexiteit van politieke partijen en niveaus te vereenvoudigen en de participatie en betrokkenheid van de burgers op een vernieuwende manier op te waarderen. 

  3. Het huidige rigide, complexe en trage rechtssysteem moet evolueren naar een nieuwe realiteit. Het juridisch systeem moet in elk bedrijf en in elke organisatie een ethische commissie installeren die algemeen advies en sectorspecifieke aanbevelingen verstrekt aan de werknemers. Zo blijft de (burger)controle gewaarborgd en kunnen er, als het nodig blijkt, bijsturingen gebeuren die relevant zijn voor de sector.

  4. De bestaande economische wetmatigheid van ‘vraag en aanbod’ dient heruitgevonden. Vandaag wordt de vraag vooral gestuurd door een (over)aanbod dat via marketing wordt opgedrongen. Die richting moet opnieuw veranderen. Gezonde en ecologische consumptiegoederen moeten goedkoper worden dan ongezonde en niet-ecologische alternatieven. Dat kan door de lokale productie – en dus het lokaal ondernemerschap – te bevorderen. Lokale producten zijn behalve gunstig voor de ecologische voetafdruk, ook een stimulans voor de economische groei en de meerwaarde van het land. 

  5. Een nieuwe verdeling van de belastingen moet onethische producten en diensten zwaarder belasten en duurzame initiatieven die welvaart creëren, belonen. Het zet de consument aan om voor minder belaste, dus goedkopere én meer duurzame producten en diensten te kiezen, terwijl bedrijven en organisaties in belastingvriendelijke alternatieven zullen investeren. Incentives vanuit de overheid kunnen die ommezwaai nog versterken. 

  6. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van ethische maatschappelijke problemen – meer in het bijzonder met de sociale en ecologische aspecten ervan. Er is nood aan duurzame langetermijnoplossingen zonder het bestaande systeem op zijn kop te zetten. Bottom-up kan de consument de kortetermijnoplossingen van bedrijven links laten liggen en zo de druk opvoeren. Top-down kan de overheid producten of diensten die uitsluitend op korte termijn positieve resultaten opleveren meer belasten. De bedrijven zelf moeten zich een innovatieve duurzaamheidsreflex eigen maken.  

Ontdek ook hun ideale visie op het thema ‘Welvaart & Welzijn’.

0